Arrangementen

Drie arrangementen, drie niveaus

 

De school heeft gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind, dat zich door de jaren heen positief heeft bewezen. Hierbij gaan we uit van een groepsgemiddelde (aangeboden in het basisarrangement), waarbinnen het overgrote deel van de kinderen functioneert. Het betekent in de praktijk, dat bij de meeste lessen de kinderen op hetzelfde moment met hetzelfde vak bezig zijn.

Binnen de meeste methoden die de Hildegaertschool hanteert, wordt een onderverdeling in de leerstof gemaakt. Zo bieden zij minimumstof, basisstof en verrijkings-/verdiepingsstof aan. Voor veel leerlingen die het basisarrangement volgen, wordt standaard die methodische verrijking-/verdiepingsstof opgenomen in het lesprogramma. Aan leerlingen, die in ons verdiept arrangement zitten en meer uitgedaagd moeten worden, bieden we behalve een versnelde instructie en verwerking en compacten (het ‘indikken’ van de leerstof) ook nog extra uitdagende leerstof aan. Kinderen in het intensieve arrangement, die meer instructie en begeleiding nodig hebben, krijgen in eerste instantie binnen de groepsstructuur extra instructietijd, met naar behoefte herhaling, aanbod van alternatieve strategieën of extra begeleiding.

 

In klasse(n) apart

 

In klassen 

De school ziet een meerwaarde van het (relatief) klassikale systeem. De ervaring leert dat het groepsgemiddelde een zuigende werking heeft op leerlingen die best nog moeite hebben met de basisstof. Zij worden als het ware in de slipstream van de groep een stukje verder gebracht. Dit is een duidelijke toegevoegde waarde voor die specifieke groep kinderen. Het is juist deze constatering die ertoe heeft geleid dat we deze vorm als uitgangspunt voor ons onderwijs hebben gekozen.

 

Apart

Ondanks de eerder genoemde zuigende werking van het groepsgemiddelde, zijn er kinderen die te veel  op hun tenen moeten lopen om toch bij die groep te kunnen blijven. Op het moment dat een kind niet meer het tempo in de groep kan bijhouden, wordt het extra geholpen. In principe gebeurt dit in de klas en door de groepsleerkracht. Met een groepsplan, dat de belangrijkste ontwikkelgebieden omvat, heeft de leerkracht (samen met de IB-er) overzicht op de niveaus van de individuele leerlingen.

Ook dan kan blijken dat het kind nog meer extra hulp nodig heeft. Dat gebeurt in de klas , in een kleiner groepje of individueel. Op school is bovendien een aantal dagdelen Extra Zorgtijd beschikbaar om extra met de kinderen te werken.  Deze kinderen werken buiten de groep aan een apart en op het kind afgestemd programma, een zgn. handelingsplan.

Daarnaast is er op school de Nautilusgroep, waar kinderen leren die boven het verdiepte arrangement extra hulp en uitdaging nodig hebben.

 

Klasse

Met onze missieslogan geven we overigens ook een knipoog. We zijn trots op onze school, kinderen, ouders en ons team en wat we dagelijks met elkaar tot stand brengen. Wij vinden dat klasse!