Wilt u meer weten over ons onderwijs?

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we het basisarrangement, het verdiept arrangementen en het intensieve arrangement.

De school biedt standaard de lessen aan op drie niveaus, in drie arrangementen;

  1. Het basisarrangement, de inhoud, leertijd en instructie is afgestemd op de gemiddelde leerling in de groep
  2. Het intensieve arrangement, de inhoud, leertijd en instructie is afgestemd op de leerling in de groep, die meer dan de gemiddelde leerling instructie leertijd en/of sturing behoeft.
  3. Het verdiepte arrangement, de inhoud, leertijd en instructie is afgestemd op de leerling in de groep, die minder dan de gemiddelde leerling instructie leertijd en/of sturing behoeft en intellectueel uitgedaagd moet blijven.

De leraren geven gedifferentieerde instructie en kinderen verwerken  dit op eigen niveau. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Kinderen hebben vaak de mogelijkheid om in overleg op een andere werkplek en eventueel met andere kinderen de verwerking te maken.

 

Een aardig inzicht in wat we de kinderen inhoudelijk leren in ons reken- en taalonderwijs, is terug te vinden in de leerlijnoverzichten van Wereld in Getallen en Taalactief. Het geeft u wellicht handvatten om uw kind thuis te helpen.

 

Extra zorg binnen school

Naast het werken in drie arrangementen geven we op de groepsoverzichten aan welke leerlingen buiten de intensieve en verdiepte arrangementen (en daarmee ook vaak buiten de groep) extra aandacht behoeven. Deze extra zorg wordt doorgaans geboden in RT-tijd en in de Nautilusgroep.

 

Passend Onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

 

Ons onderwijs op peil

We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Ons bestuur zorgt er actief voor dat de gewenste kwaliteit gerealiseerd wordt. Halfjaarlijks zijn er managementrapportagegesprekken n.a.v. de opbrengsten. Tijdens de wekelijkse MT-vergaderingen komen de opbrengsten en manieren om deze te bewaken en te verhogen regelmatig aan de orde.